Statuten Volkstuindersvereniging Arnhem

Tekst van de statuten van de vereniging: Volkstuindersvereniging ‘Arnhem’ gevestigd te Arnhem, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op 1 mei 2000 verleden voor mr. K. A. Verkerk, notaris te Arnhem.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging, welke op zeventien oktober negentienhonderdzestig is opgericht, draagt de naam: Volkstuindersvereniging ‘Arnhem’. Zij is gevestigd te Arnhem.

DOEL

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel: het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin des woords.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het verkrijgen van geschikt terrein bestemd voor volkstuinen, zo mogelijk met een permanent karakter;
  2. het beheren van een of meerdere volkstuincomplexen;
  3. het geven van voorlichting betreffende het tuinieren als amateur;
  4. het aankopen van zaden, planten en andere tuinbenodigdheden ten behoeve van haar leden;
  5. het samenwerken met gelijk gerichte verenigingen, ook in andere gemeenten;
  6. het uitgeven van een eigen verenigingsblad.
    

LEDEN

Artikel 3.

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige niet onder curatele staande, natuurlijke personenwoonachtig in de gemeente Arnhem, aan wie naar het oordeel van het bestuur een tuin, in een door de vereniging beheerd volkstuincomplex, in gebruik kan worden gegeven. Waar overigens in deze statuten sprake is van leden worden daaronder uitsluitend de leden bedoeld in dit artikellid verstaan.
 2. Tot erelid of lid van verdienste kunnen worden benoemd meerderjarige natuurlijke en rechtspersonen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 3. Ereleden hebben geen stemrecht. 4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.  
   

Toelating

Artikel 4.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Bij niet toelating tot lid kan de Commissie van Beroep alsnog tot toelating besluiten.
 3. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de algemene vergadering.  
   

Aanvang lidmaatschap

Artikel 5.

 1. Het lidmaatschap vangt aan bij de toetreding tot de vereniging.
 2. Het moment van toetreding moet blijken uit een door het bestuur schriftelijk verstrekte kennisgeving van toelating  
   

Einde van het lidmaatschap

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door ontzetting (royement).
 2. Bij overlijden van een lid kan diens lidmaatschap desgewenst overgaan op één van de huisgenoten.
 3. Opzegging door het lid dient tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken schriftelijk te geschieden aan het bestuur. In bijzondere gevallen kan het bestuur ten gunste van het lid hiervan afwijken.
 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 5. Opzegging namens de vereniging kan geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken en mits schriftelijk door het bestuur aan het lid bekend gemaakt wanneer:
  1. een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten en reglementen aan het lidmaatschap gesteld;
  2. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 6. Indien het bestuur besluit tot ontzetting van een lid op grond van gedragingen die hersteld kunnen worden, dan stelt het bestuur het betrokken lid hiervan bij aangetekende brief in kennis en gunt het hem een termijn van tenminste veertien dagen om voor herstel zorg te dragen, Heeft naar het oordeel van het bestuur daarna geen of onvoldoende herstel plaatsgevonden, of betreft de voorgenomen ontzetting niet voor herstel in aanmerking te komen gelet op het gedrag van het betreffende lid dan zal het bestuur het desbetreffende lid van het voornemen tot ontzetting bij aangetekende brief op de hoogte stellen onder gelijktijdige opgave van de redenen en mogelijkheden tot verweer.
 7. Het bestuur is bevoegd tot ontzetting te besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de bestuursleden.
 8. Het betrokken lid kan tegen dit besluit van het bestuur in verweer gaan bij de Commissie van Beroep binnen vier weken na dagtekening van de brief bedoeld in lid 6 van dit artikel.
 9. Gedurende de termijn van verweer en hangende het verweer is het lid geschorst. Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen.
 10. Gedurende de schorsingstermijn blijven de overige verplichtingen en het onderhoud van de tuin bestaan, tenzij het bestuur in deze anders beslist.  
   

GELDMIDDELEN

Artikel 7.

De geldmiddelen worden gevormd door:

 1. jaarbijdragen, waaronder wordt verstaan:
  1. contributie
  2. kosten voor het gebruik van de tuin;
  3. kosten van waterverbruik;
  4. bijdragen fonds schone tuinen;
 2. gekweekte rente;
 3. begunstigers;
 4. toevallige baten.  
   

JAARLIJKSE BIJDRAGEN EN ANDERE VERPLICHTINGEN

Artikel 8.

 1. De leden zijn gehouden de statuten en reglementen loyaal na te leven en zich te gedragen overeenkomstig de rechtsgeldig genomen besluiten van de algemene vergadering.
 2. De leden zijn verplicht de door de algemene vergadering vastgestelde jaarbijdragen op de daartoe bepaalde tijdstippen te voldoen.
 3. De aldus vastgestelde bedragen zijn verschuldigd ongeacht het tijdstip waarop het lidmaatschap in het desbetreffende verenigingsjaar is aangevangen, danwel beëindigd.  
   

BESTUUR

Benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 9.

 1. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
 2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden en wordt zoveel mogelijk samengesteld uit leden van elk door de vereniging beheerd volkstuincomplex.
 3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar.
 4. De voorzitter wordt in de functie benoemd, de andere functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
 5. Elk bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 6. De verkiezing van bestuursleden geschiedt zo mogelijk, uit meer kandidaten als er vacatures in het bestuur zijn. De verkiezing geschiedt uit een voordracht van het bestuur en/of tenminste tien leden. In geval van de kandidaatstelling door tenminste tien leden dient uiterlijk twee weken na de bekendmaking door het bestuur van de voordracht de volgende gegevens bij het bestuur te worden ingediend: naam en adres en schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat en de namen, adressen en handtekeningen van tenminste tien leden.
 7. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het bestuur tot de eerstkomende algemene vergadering geschorst worden indien:
  1. hij in strijd met de wet, de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt;
  2. hij de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt. In geval van schorsing wordt binnen vier weken een ledenvergadering gehouden en daartoe opgeroepen door het bestuur, in welke vergadering wordt beslist over beëindiging van de schorsing dan wel ontslag als bestuurslid. Het bestuurslid dat is ontslagen danwel geschorst, casu quo zijn functie heeft neergelegd is verplicht de in zijn bezit zijnde administratieve bescheiden en verdere eigendommen van de vereniging binnen veertien dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
 8. Het bestuurslidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang bij de beëindiging van het verenigingslidmaatschap van het bestuurslid.  
   

Artikel 10.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.
 2. Uit het bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester aan welk college de dagelijkse leiding van de vereniging wordt opgedragen. Tevens wordt uit het bestuur een plaatsvervangend voorzitter benoemd, die als zodanig geen zitting heeft in het dagelijks bestuur, doch die door het dagelijks bestuur kan worden uitgenodigd vergaderingen bij te wonen.
 3. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk in ieder geval binnen vier maanden een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 4. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur als zodanig worden benoemd, onder nadere goedkeuring van de algemene vergadering.
 5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten inzake kopen, verkopen, verwerven, verhuren, vervreemden, huren of bezwaren van onroerende goederen; het sluiten van kredietovereenkomsten en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. In gebruik geven van volkstuinen van het eigen complex of de eigen complexen valt buiten het bepaalde in dit lid.  
   

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11.

Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging vertegenwoordigd:

 1. door het bestuur;
 2. door het dagelijks bestuur voor de in Artikel 10 lid 5 genoemde handelingen.
 3. door de voorzitter tezamen met de secretaris en/of penningmeester voor alle andere zaken met uitzondering van de hierna in lid 4 genoemde handelingen;
 4. door de penningmeester, daartoe door het bestuur schriftelijk gemachtigd, voor het kwiteren van nota's en het regelen van giro en/of bankzaken;
 5. door de voorzitter, of bij diens ontstentenis de secretaris, bij gerechtsprocedures, na daartoe bekomen schriftelijke machtiging van het bestuur.  
   

JAARVERSLAG, -REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 12.

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens, verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Elk jaar treedt een lid af en is niet direct herkiesbaar. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.  
   

ALGEMENE VERGADERINGEN

Algemeen

Artikel 13.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering (de jaarvergadering) gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid;
  2. het jaarverslag over het gevoerde financiële beleid onder overlegging van balans en staat van baten en lasten;
  3. het verslag van de kascommissie;
  4. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
  5. de benoeming van een of meer leden van de commissie van beroep, met de verkiezing van haar voorzitter;
  6. de begroting en de jaarbijdragen voor het nieuwe verenigingsjaar.
 3. Over personen wordt schriftelijk gestemd.  
   

Toegang en stemrecht

Artikel 14.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, met uitzondering van de onder lid 2 van dit artikel genoemde leden.
 2. Geen toegang hebben geschorste leden en/of geschorste bestuursleden, behalve tijdens de behandeling van het agendapunt waarin hun schorsing, ontzetting of ontslag aan de orde komt.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft stemrecht en kan een stem uitbrengen.  
   

Bijeenroeping

Artikel 15.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door of vanwege het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor oproeping bedraagt tenminste tien dagen.
 2. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.
 3. Voorts is het bestuur op schriftelijk met redenen omkleed verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende deel van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het gestelde onder lid 1 van dit artikel danwel bij advertentie in tenminste één veel gelezen dagblad in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.  
   

Voorzitterschap-notulen

Artikel 16.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.  
   

Besluitvorming

Artikel 17.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.
 7. Er kunnen in de algemene vergadering geen besluiten worden genomen over onderwerpen die niet op de agenda staan met dien verstande dat indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of eer daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.  
   

COMMISSIE VAN BEROEP

Artikel 18.

 1. De Commissie van Beroep heeft tot taak te arbitreren in geschillen van of met het bestuur. Zij komt tenminste eenmaal per jaar bijeen en geeft verslag in de algemene vergadering.
 2. De Commissie van Beroep bestaat uit vijf leden, te benoemen uit de leden van de vereniging, door de algemene vergadering. De samenstelling is bij voorkeur zodanig dat van ieder bij de vereniging in gebruik zijnd complex een lid is opgenomen. Leden van het bestuur en van de tuinkeuringscommissie zijn niet benoembaar.
 3. De leden worden benoemd voor de tijd van vijf jaren. Ieder jaar treedt een lid af. De afgetreden leden zijn niet terstond herkiesbaar.
 4. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies verdeelt de commissie in onderling overleg.
 5. Tegen onwelgevallige bestuursbeslissingen dient in eerste instantie bezwaar te worden aangetekend bij het bestuur zelf en wel binnen drie weken na dagtekening van de brief waarbij de beslissing werd meegedeeld. Komt het bestuur niet terug op de genomen beslissing dan kan het geschil binnen een maand worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep. De procedure is als volgt:
  1. Het beroep wordt bij aangetekende brief ingediend bij het secretariaat (Postbus 599, Postcode 6800 AN, Arnhem). Het beroepsschrift behoeft niet meer in te houden dan dat beroep wordt ingesteld tegen de bestuursbeslissing.
  2. Voor de ontvankelijkheid is bepalend de datum waarop per post is bezorgd. In bijzondere gevallen kan de commissie een beroep ontvankelijk verklaren indien de termijn is overschreden.
  3. De secretaris van deze commissie draagt er zorg voor dat binnen een week de ontvangst schriftelijk wordt bevestigd en dat het bestuur in kennis wordt gesteld van het ingestelde beroep.
  4. De Commissie van Beroep behandelt het beroep uiterlijk binnen zes (6) weken na ontvangst van het beroepsschrift. De secretaris van de commissie roept diegene die het beroep heeft ingesteld per aangetekende brief op en bericht dit aan het bestuur.
  5. Diegene die beroep heeft ingesteld kan zich laten bijstaan. Het bestuur zal vertegenwoordigd worden door maximaal twee afgevaardigden van het bestuur.
  6. De Commissie van Beroep beslist uiterlijk binnen drie weken nadat de behandeling heeft plaatsgevonden, in een bijeenkomst waarbij alle leden van die commissie aanwezig zijn bij gewone meerderheid van stemmen. Het besluit en de motieven waarop dit is gebaseerd wordt aan beide partijen per aangetekende brief toegezonden.
  7. De uitspraak van de Commissie is bindend voor beide partijen.  
    

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden hebben toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier maanden daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.  
   

ONTBINDING

Artikel 20.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.  
   

TUINREGLEMENT

Artikel 21.

 1. De algemene vergadering kan een tuinreglement vaststellen.
 2. Het tuinreglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.  
   

SLOTBEPALINGEN

Artikel 22.

Beslissingen in alle zaken waarin bij wet, statuten of tuinreglement niet is voorzien, berusten, behoudens de verantwoording van de algemene vergadering bij het bestuur.